راز موفقیت -- 1

از کارهایی که ناچاری انجام دهی لذت ببر. نق زدن تو رو خسته تر می کند و نمی گذاردکار را درست انجام دهی. اما اگر با موفقیت مانند یک دوست عمل کنی،مثل سگ همه جا به دنبالت خواهد آمد.

/ 0 نظر / 12 بازدید