می توانم به دیگران مهر بورزم

وقتی که دیگران خشمگین هستند تنفر دارند انتقاد می کنند یا مهاجم به نظر می رسند می توانم آن لحظه آنان را چنان که به نظر می رسند ببینم و یا هراسیده و نیاز مند کمک به عشق. وقتی که با خشم نفرت انتقاد و تهاجم واکنش نشان ندهم آنگاه می توانم به درون خود روم و برکت عشق خویش را دریابم.بدین سان می توانم برگزینم که با عشق ومهربانی ونه از دیدگاه ترس واکنش نشان دهم.

/ 0 نظر / 11 بازدید